Projekt unijny

Przedsiębiorstwo realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:
III Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Wdrożenie własnej technologii wytwarzania wysokojakościowego produktu o jednorodnym
składzie chemicznym , z wykorzystaniem układu wielostopniowej separacji

Opis:

Projekt obejmuje wdrożenie własnej wypracowanej w ramach prac rozwojowych technologii, umożliwiającej wytwarzanie wysokojakościowego produktu o jednorodnym składzie chemicznym, tj. miedzi w klasie czystości odpowiadającej normie 0.01.

Technologia oraz złożone procesy produkcyjne zostały opracowane na podstawie analizy zdolności technologicznych poszczególnych elementów układu , uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiału wsadowego będącego przedmiotem procesów obróbczych. Procesy realizowane będą z wykorzystaniem zintegrowanego układu technologicznego, składającego się z modułu przygotowawczego oraz układu wielostopniowej separacji .

W wyniku realizacji projektu Spółka będzie realizować nowe procesy i wytwarzać nowy produkt, nie produkowany/wytwarzany dotychczas w Spółce.

Wydatki ogółem: 3 607 590 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 900 550 PLN