Projekt z NCBiR

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

HEMARPOL TRADE  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa    wraz z Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych jako KONSORCJUM realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla osi priorytetowej:  I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa  Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 6/1.1.1/2020–Szybka ścieżka na mocy umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu trudno przetwarzalnych, nieprzerabianych w Polsce odpadów aluminiowychna drodze konsolidacji plastycznej.

Opis:

Badania proponowane w projekcie koncentrują się na opracowaniu  efektywnego energetycznie oraz ekonomicznie procesu recyklingu poamortyzacyjnych (nieprzetwarzanych dotychczas w Polsce) odpadów aluminiowych na drodze segregacji, rozdrabniani i konsolidacji plastycznej. Proponowana technologia stanowi alternatywę dla energochłonnego procesu metalurgicznego stosowanego na Świecie. Efekt realizacji projektu ukierunkowany jest głównie na innowację procesową. Założenia techniczne procesu przewidują połączenie działań związanych z przygotowaniem materiałów wsadowych obejmujących operacje ich segregacji, czyszczenia, rozdrobnienia z procesem konsolidacji plastycznej zintegrowany w jeden, ciągły system produkcyjny, co w znaczący sposób wpłynie na obniżenie strat materiałowych oraz energetycznych oraz skrócenie cyklu produkcyjnego w porównaniu do metod metalurgicznych. Elementami składowymi tego procesu są właściwie sprecyzowane założenia projektu, posiadane zasoby ludzkie oraz techniczne, a także jasno zdefiniowane prace koncepcyjno-projektowe oraz zagadnienia badawcze. Przewiduje się, że wymiernymi wskaźnikami rezultatów projektu będzie: zmniejszenie szkodliwej emisji, oszczędność energii, lepsze zagospodarowanie trudno przerabianych odpadów poamortyzacyjnych, poprawa zdolności konkurencyjnych przedsiębiorstwa i zwiększenie rynków zbytu oraz wymierne zyski, jakie HEMARPOL TRADE Spółka z o.o. Spółka komandytowa osiągnie w przyszłości dzięki realizacji projektu..

Wydatki ogółem: 5 407 223,75 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 294 388,56 PLN, z czego:

  • 1 582 469,81 PLN  dla HEMARPOL TRADE Sp. z o.o. Sp. k.
  • 1 711 918,75 PLN dla Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu  Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.