Projekt nr 1

Hemarpol Bogaccy Sp. z o.o. (dawniej Spółka jawna) zrealizował projekt pod nazwą:

„Wdrożenie technologii wytwarzania wysokokwalifikowanych mieszanin metali nieżelaznych”

Technologia oparta jest na mechanicznym przerobie odpadowych metali nieżelaznych poprzez ich rozdrobnienie, granulowanie w celu uzyskania odpowiedniej frakcji oraz dokładnym odseparowaniu wszelkich zanieczyszczeń i wtrąceń innych frakcji metalicznych. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura obiektowa i sprzętowa niezbędna do wdrożenia technologii wytwarzania nowych produktów. Nowym produktem będzie –„wysokokwalifikowana mieszanina metali nieżelaznych uszlachetniona metodami niemetalurgicznymi stymulującymi mechaniczną syntezę stopu”.

Projekt nr 2

Hemarpol Sp. z o.o. Sp. komandytowa zrealizował projekt pod nazwą:

„Wdrożenie specjalistycznej technologii umożliwiającej realizację nowych procesów mechanicznego przerobu ZSEiE”

Projekty te realizowane są na mocy umów z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 Projekty te są współfinansowane ze środków UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU EGIONALNEGO oraz BUDŻETU PAŃSTWA w ramach realizacji działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013